Kandidati za prijem u I. razred medresa u BiH u školskoj 2012./2013. godini trebaju ispunjavati  sljedeće uslove: a) da su rođeni poslije 31.12.1996. godine,b) da su završili završni razred osnovne škole sa najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem, ic) da su duševno i fizički zdravi.Kandidati će polagati prijemni ispit.Na prijemnom ispitu će se polagati test, koji se sastoji od pismenog dijela (test općeg znanja) i usmenog dijela (test poznavanja učenja Kur’ana).Za prijavu na konkurs za upis u I. razred medrese kandidati trebaju predati sljedeće dokumente:
  1. Zahtjev za upis,
  2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
  3. Uvjerenje o uspjehu u dva razreda koji prethode završnom razredu OŠ,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Ljekarsko uvjerenje, i
  6. Pismenu preporuku nadležnog glavnog imama.
Bez prijemnog ispita bit će primljeni kandidati koji prilože diplomu učenika-ce generacije, kao  i kandidati koji su postigli super odličan uspjeh u učenju i vladanju u posljednja tri razreda osnovne škole.Dokumenti se primaju od 08.06.2012. do 14.06.2012. godine.Prijemni ispit će se održati u subotu, 26. redžeba 1433. h.g., odnosno  16. juna 2012.godine sa početkom u 900 sati u medresama u kojima su kandidati predali  svoju dokumentaciju.Rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni tri dana nakon polaganja.