Na osnovu člana 51 i 52 Ustava Islamske zajednice u BiH, člana 47 Pravila medresa u BiH, člana 5 Pravilnika o upisu učenika u prvi razred medrese,
Rijaset Islamske zajednice u BiH raspisuje konkurs za upis u prvi razred u školskoj 2011/ 2012. godini. Kandidati za upis treba da ispunjavaju sljedeće uslove:1. da nisu stariji od 18 godina,2. da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem,3. da su duševno i tjelesno zdravi. Kandidati za upis će polagati prijemni ispit.Prijemni ispit za upis u I razred medrese sastoji se od testa općeg znanja. Test općeg znanja sadrži pitanja iz vjeronauke i mektebske nastave, zatim bosanskoga jezika i književnosti, historije, geografije, matematike i kulturne baštine, te dva pitanja  iz kiraeta na koja se odgovara usmeno. Za prijavu na konkurs kandidati trebaju da predaju sljedeće dokumente:1. Zahtjev za upis,2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi ili uvjerenje o završenom razredu3. Uvjerenje o uspjehu u dva razreda koji prethode završnom razredu OŠ4. Izvod iz matične knjige rođenih5. Ljekarsko uvjerenje6. Pismenu preporuku nadležnog glavnog imama. Bez prijemnog ispita će biti primljeni kandidati koji prilože diplomu učenika-ce generacije, kao i kandidati koji su postigli superodličan uspjeh u učenju i vladanju u posljednja tri razreda osnovne škole. Prijemni ispit će se održati u subotu 11. juna 2011. godine sa početkom u 9,00 sati u prostorijama Karađoz-begove medrese u Mostaru (Stari most). Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni na oglasnoj tabli Medrese tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.