Obavještavamo sve učenike koji su završili 8. razred osnovne škole, a žele upisati Karađoz-begovu medresu u Mostaru, da je konkurs za upis otvoren. Prijemni ispit će se održati u subotu, 12. juna 2010. godine, sa početkom u 9,00 sati u prostorijama Karađoz-begove medrese u Mostaru. Za više informacija pogledajte u nastavku.
Kandidati za upis treba da ispunjavaju sljedeće uslove:da su rođeni poslije 31.12.1994. godine,da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem,da su duševno i tjelesno zdravi.Kandidati za upis će polagati prijemni ispit.Na prijemnom ispitu se polaže test, koji se sastoji od pismenog dijela (test općeg znanja) i usmenog dijela (test poznavanja učenja Kur'ana). Za prijavu na konkurs kandidati treba da predaju sljedeće dokumente: 
  • zahtjev za upis,
  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
  • uvjerenje o uspjehu u dva razreda koji prethode završnom razredu OŠ
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • ljekarsko uvjerenje,
  • pismenu preporuku glavnog imama.
 Bez prijemnog ispita će biti primljeni kandidati koji prilože diplomu učenika generacije i kandidati koji su postigli superodličan uspjeh u učenju i vladanju u posljednja tri razreda osnovne škole.Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni na oglasnoj tabli Medrese tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.