K O N K U R S
za upis učenika u I (prvi) razred Karađoz-begove medrese  
u školskoj 2024/2025. godini

Kandidati za upis u Karađoz-begovu medresu, u školskoj 2024/2025. godini trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

a) da nisu stariji od 18 godina,
b) da su uspješno završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
c) da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja.

Na konkurs za upis učenika u prvi razred medrese svaki kandidat priložit će sljedeće dokumente:

1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole (original),
2. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole (original),
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenom jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u Bosni i Hercegovini i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,
5. orginalne i prevedene na bosanski jezik dokumente iz tačaka 1, 2 i 3, ovjerene od strane ovlaštenog sudskog prevodioca, ako je kandidat završio osnovnu školu u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, a rješenje o nostrifikaciji će predati nakon objavljivanja rezultata upisa, najkasnije do 31. augusta tekuće godine.

Prijavu na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidati su dužni dostaviti, putem pošte ili lično u Karađoz-begovu medresu na adresu: KARAĐOZ-BEGOVA MEDRESA, Sjeverni logor bb, 88000, Mostar.

Online prijave (u bilo kojem elektronskom obliku) ne primamo!

Kandidati za upis u Medresu neće polagati prijemni ispit.

Rok za prijavu i upis kandidata je od 1. do 25. juna 2024. godine.

Preliminarni rezultati Konkursa bit će objavljeni na oglasnoj tabli i službenoj stranici Medrese (www.medresamostar.com) u utorak 26.6.2024. godine.

UPRAVA MEDRESE