Na osnovu člana 62. i člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a, i člana 67. Pravila Karađoz-begove medrese, člana 13. Pravilnika o radu Karađoz-begove medrese, člana 5. Pravilnika o postupku, bodovanju i izboru kandidata za prijem u radni odnos u Karađoz-begovoj medresi, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a (broj: 02-30-110/23, od 05.12.2023.g.) i Odluke Školskog odbora broj: 01-07-1012/23 od 14.12.2023.godine, Školski odbor Karađoz-begove medrese   r a s p i s u j e
 
K O N K U R S
za prijem zaposlenika

A Na određeno radno vrijeme - najdalje do 30.06.2024.
 
1. Profesor engleskog jezika                                   11 časova, 1 izvršilac
2  Profesor turskog jezika                                       8 časova, 1 izvršilac
3. Profesor matematike                                          puna norma, 1 izvršilac
4. Profesor matematike                                           2 časa, 1 izvršilac
5. Profesor informatike                                           9 časova, 1 izvršilac
6. Profesor fizike                                                     12 časova, 1 izvršilac                       
7. Profesor geografije                                              6 časova, 1 izvršilac             
8. Bibliotekar                                                           pola norme, 1 izvršilac                    
9. Higijeničarka                                                       puna norma, 2 izvršioca                 
                 
B  Na određeno vrijeme do povratka uposlenika sa funkcije, a najduže  do 30.06.2024. godine
 
1. Profesor  fikha                                                     18 časova, 1 izvršilac
2. Profesor hemije                                                   8 časova, 1 izvršilac
 
C Na određeno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog, a najduže  do 30.06.2024. godine
 
1. Profesor  psihologije                                           5 časova, 1 izvršilac
      
Pored općih uslova predviđenih  ZOR („Sl. novine FBiH „broj: 26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o  srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a , Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje HNK, NPP-om i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Karađoz-begovoj medresi .
Posebni uslovi za radna mjesta:
Za pozicije A1., A2., A3. A4., A5., A6., A7., B1., B2. i C1 – VSS, VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 bodova odgovarajućeg smjera;
Za poziciju A8. -  VSS, VII stepen, Filozofski ili Filološki fakultet, Fakultet humanističkih nauka odgovarajućeg smjera ili Fakultet islamskih nauka. Položen stručni bibliotečki ispit. Radno iskustvo: najmanje 1 godina  na istim ili sličnim poslovima;
Za poziciju A 9. -  OŠ, radno iskustvo šest (6) mjeseci  na istim ili sličnim poslovima;
Kandidati su dužni  uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa (original ili ovjerena kopija):
• Prijava na konkurs,
• Kratka biografija (obavezno navesti adresu i kontakt telefon),
• Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,
• Izvod iz matične knjige rođenih,
• Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

Pored obavezne dokumentacije kandidati trebaju dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o postupku, bodovanju i izboru kandidata za prijem u radni odnos u Karađoz-begovoj medresi, i to:
• Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
• Uvjerenje PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu,
• Potvrda/Ugovor o pripravničkom, volonterskom  radnom stažu (poslije sticanja stručne spreme),
• Potvrda o dobrovljno uplaćenom radnom stažu osiguranja za stručnu spremu traženu konkursom,
• Dokaz o postignutim rezultatima tokom školovanja (prosjek ocjena sa fakulteta 8,50 i više bodova, učenik generacije),
• Potvrda o vođenju projekata vjerskog i edukativnog karaktera u okviru IZ-e.

Kandidati koji budu primljeni trebaju dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. novine HNK-a“, broj. 6/18) ukoliko uz prijavu dostave dokaz o navedenom (potvrdu /uvjerenje).
Pored zakonom predviđenih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Karađoz-begove medrese kojima se zahtjeva ponašanje u skladu sa islamskim propisima.
Škola će objaviti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na  web -stranici škole i  pristupit će  intervjuu u srijedu  03. 01. 2024. godine u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja. Kandidati su dužni  da lično ili putem pošte dostave konkursnu dokumentaciju na adresu: Karađoz-begova medresa, Sjeverni logor bb, 88 000  M o s t a r, s naznakom: „ Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje niti će kandidati moći pristupiti intervjuu. Kandidati koji ne budu primljeni dokumentaciju mogu preuzeti 15 dana nakon završetka konkursne procedure.