K O N K U R S
za upis učenika u I (prvi) razred Karađoz-begove medrese  
u školskoj 2023/2024. godini

Kandidati za upis u Karađoz-begovu medresu, u školskoj 2023/2024. godini, trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
a) da nisu stariji od 18 godina,
b) da su uspješno završili osnovno obrazovanje prema nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
c) da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Kandidati koji su učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, hafizi, uz ocjenu primjerno iz vladanja u završnom razredu osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, stječu pravo na upis u prvi razred medrese bez daljih uvjetovanja i bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i odmah primljeni.

Na konkurs za upis učenika u prvi razred Medrese svaki kandidat priložit će sljedeće dokumente:
1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
2. uvjerenje o uspjehu  u VI, VII i VIII, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
3. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu, 
4. originalne i prevedene na bosanski jezik dokumente iz tačaka 1, 2 i 3, ovjerene od strane ovlaštenog sudskog prevodioca, ako je kandidat završio osnovnu školu u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, a rješenje o nostrifikaciji predat će nakon objavljivanja rezultata upisa, najkasnije do 31. augusta tekuće godine, 
5. izvod iz Matične knjige rođenih,
6. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na takmičenju učenika osnovnih škola na kantonalnom/regionalnom i takmičenju na nivou muftijstva, na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini ili na državnom takmičenju u Bosni i Hercegovini i nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola. 

Prijavu na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidati su dužni dostaviti, putem pošte ili lično u Karađoz-begovu medresu (Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb). Online prijave ne primamo. 

Kandidati za upis u Medresu neće polagati prijemni ispit.

Rok za prijavu i upis kandidata je od 1. do 24. juna 2023. godine.

Preliminarni rezultati Konkursa bit će objavljeni na oglasnoj tabli i službenoj stranici Medrese (www.medresamostar.com) najkasnije tri dana od isteka roka za prijavu kandidata. 

Dodatne informacije u vezi upisa, kandidati mogu dobiti putem zvaničnih stranica i adresa Karađoz-begove medrese:
web-stranica: www.medresamostar.com 
Telefon: 036/550-920
e-mail: kbmedresa@bih.net.ba
Facebook: Karađoz-begova medresa (official)
Instagram: kbmedresa

                                                                                                    UPRAVA MEDRESE