K O N K U R S
                           za upis učenika u I (prvi) razred Karađoz-begove medrese  
                                                  u školskoj 2022/2023. godini

Kandidati za upis u Karađoz-begovu medresu, u školskoj 2022/2023. godini, trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
a) da nisu stariji od 18 godina,
b) da su uspješno završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
c) da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i odmah primljeni.

Na konkurs za upis učenika u prvi razred Medrese svaki kandidat priložit će sljedeće dokumente:
1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
2. uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
3. izvod iz Matične knjige rođenih,
4. uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenom jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entitetâ u Bosni i Hercegovini i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Prijavu na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidati su dužni dostaviti, putem pošte ili lično u Karađoz-begovu medresu (Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb).
Kandidati za upis u Medresu neće polagati prijemni ispit.

Rok za prijavu i upis kandidata je od 1. do 18. juna 2022. godine.

Preliminarni rezultati Konkursa bit će objavljeni na oglasnoj tabli i službenoj stranici Medrese (www.medresamostar.com) u utorak, 21.06.2022. godine.

                                                                                                    UPRAVA MEDRESE