Broj: 01-07-30/22
Datum:14.01.2022.
Na osnovu člana 62. i člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a, i člana 67. Pravila Karađoz-begove medrese, člana 13. Pravilnika o radu Karađoz-begove medrese, člana 5. Pravilnika o postupku, bodovanju i izboru kandidata za prijem u radni odnos u Karađoz-begovoj medresi, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a (broj: 05-02-360-1754/21, od 29.12.2021.g.) i Izmjene i dopune Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a (broj: 05-02-360-1754-1/21, od 31.12.2021.g.), i Odluke Školskog odbora broj: 01-07-8/22 od 07.01.2022.godine, Školski odbor Karađoz-begove medrese   r a s p i s u j e:  
          KONKURS
za prijem zaposlenika 

A. Na  neodređeno vrijeme 
1. Profesor hemije                                                        1  izvršilac         (10 časova)
2. Profesor engleskog jezika                            1  izvršilac         (11 časova)
3. Profesor psihologije                                      1  izvršilac         (7 časova)
4. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja 1 izvršilac          (12 časova)

B.  Na određeno vrijeme  do 30.06.2022.godine

1. Profesor informatike                                        1  izvršilac         (6 časova)
2. Profesor matematike                                    1  izvršilac         (21 čas)
3. Profesor matematike                                    1  izvršilac         (3 časa)
4. Profesor turskog jezika                                1  izvršilac         (4 časa)
5. Profesor logike 1  izvršilac         ( 3 časa)
6. Profesor fizike                                    1  izvršilac         (12 časova)
7. Profesor filozofije 1 izvršilac          (6 časova)
8. Profesor geografije                                      1  izvršilac         (6 časova)
9. Profesor sociologije                                      1  izvršilac         (6 časova)
10. Bibliotekar 1  izvršilac         (1/2 radnog vremena)
11.Higijeničarka 3  izvršioca         (puno radno vrijeme)
12.Ložač/kotlovničar 1  izvršilac          (puno radno vrijeme)      

C.  Na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije, a najduže do 30.06.2022.godine
1.Profesor fikha 1  izvršilac         (12 časova)
2. Profesor hemije,                                                        1  izvršilac         (8 časova)

        Pored općih uslova predviđenih  ZOR („Sl.novine FBiH „broj: 26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o  srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a , Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje HNK, NPP-om i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Karađoz-begovoj medresi .
 
Posebni uslovi za radna mjesta:
• Za pozicije A1., A2., A3.  i A4. -  VSS, VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 bodova odgovarajućeg smjera i položen stručni ispit;
• Za pozicije B1., B2., B3., B4., B5., B6., B7., B8. i B9. – VSS, VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 bodova odgovarajućeg smjera 
• Za poziciju B10. -  VSS, VII stepen, Filozofski ili Filološki fakultet, Fakultet hunanističkih nauka odgovarajućeg smjera ili Fakultet islamskih nauka. Položen stručni bibliotečki ispit. Radno iskustvo: najmanje 1 godina  na istim ili sličnim poslovima; 
• Za poziciju B 11. -  OŠ, radno iskustvo šest (6) mjeseci  na istim ili sličnim poslovima;
• Za poziciju B12. – SSS, radno iskustvo šest (6) mjeseci  na istim ili sličnim poslovima. Položen ispit za rukovaoca centralnog grijanja.


Kandidati su dužni  uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa (orginal ili ovjerena kopija):

• Prijava na konkurs,
• Kratka biografija (obavezno navesti adresu i kontakt telefon),
• Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,
• Izvod iz matične knjige rođenih,
• Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Pored obavezne dokumentacije kandidati trebaju dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o postupku, bodovanju i izboru kandidata za prijem u radni odnos u Karađoz-begovoj medresi, i to: 
• Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
• Uvjerenje PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu,
• Potvrda/Ugovor o pripravničkom, volonterskom  radnom stažu (poslije sticanja stručne spreme),
• Potvrda o dobrovljno uplaćenom radnom stažu osiguranja za stručnu spremu traženu konkursom,
• Dokaz o postignutim rezultatima tokom školovanja (prosjek ocjena sa fakulteta 8,50 i više bodova, učenik generacije), 
• Potvrda o vođenju projekata vjerskog i edukativnog karaktera u okviru IZ-e.

Kandidati koji budu primljeni trebaju dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjesea) i uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. novine HNK-a“, broj. 6/18) ukoliko uz prijavu dostave dokaz o navedenom (potvrdu /uvjerenje).
Pored zakonom predviđenih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Karađoz-begove medrese kojima se zahtjeva ponašanje u skladu sa islamskim propisima. 
Škola će objaviti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na  web -stranici škole i  pristupit će  intervjuu u četvrtak  27. 01. 2022. godine u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja. Kandidati su dužni  da lično ili putem pošte dostave konkursnu dokumentaciju na adresu: Karađoz-begova medresa, Sjeverni logor bb, 88000 Mostar  (s naznakom  Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta). Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje niti će kandidati moći pristupiti intervjuu. Kandidati koji ne budu primljeni dokumentaciju mogu preuzeti 15 dana nakon završetka konkursne procedure. 


                                   ŠKOLSKI ODBOR